ثبت نام کارگاه 4 ساعته اکوسیستم سرمایه گذاری
نام (*)
لطفا نام خودرا وارد نمایید
نام خانوادگی (*)
لطفا نام خانوادگی خودرا وارد نمایید
مقطع و رشته تحصیلی (*)
لطفا نام خودرا وارد نمایید
شغل (*)
لطفا پست الکترونیکی خودرا وارد نمایید
تلفن همراه (*)
لطفا شماره موبایل خودرا وارد نمایید
پست الکترونیکی (*)
لطفا پست الکترونیکی خودرا وارد نمایید
شماره چهار رقم آخر کارت یا فیش واریزی (*)
لطفا چهار رقم آخر کارت یا فیش واریزی را وارد نمایید
مبلغ واریز شده (*)
لطفا مبلغ واریزی را وارد نمایید
شماره کارت جهت واریز شهریه: 2833 - 7625 - 1410 - 6362 نزد بانک آینده به نام علیرضا مهدی پور